ΕΛΛΑΔΑ: Οί δολοφόνοι έμπρηστές πού έκαψαν τήν Έλλάδα τό 2007 τώρα άπό τό Μαξίμου πλέον διαχειρίζονται τόν φετινό πύρινο όλεθρο τής Χώρας

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ: Οί δολοφόνοι έμπρηστές πού έκαψαν τήν Έλλάδα τό 2007 τώρα άπό τό Μαξίμου πλέον διαχειρίζονται τόν φετινό πύρινο όλεθρο τής Χώρας

ο φετινός Αύγουστος ήταν, πιο καταστροφικός σε πυρκαγιές μετά από τον όλεθρο του 2007.

Ο πύρινος όλεθρος τό 2007 άφησε πίσω του 49 νεκρούς
 
Ο Αύγουστος του 2007 έχει καταγραφεί ως ο πιο καταστροφικός στην ελληνική ιστορία. Ο πύρινος εφιάλτης αποτέφρωσε 2.054.016,2 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, δεκάδες άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί, ενώ το μεγαλύτερο χτύπημα συντελέστηκε στο νομό Ηλείας..

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ

____________________________________________ 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής :
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.