ΕΛΛΑΣ: Οί άνέντιμοι πολιτικοί εύρωπαίοι μέ τίς έβραιωσοσιαλδημοκρατικες πολιτικές

******

BoukatiosReport

02/021/2017

Τό έμπόριο τού βρώμικου χρήματος συνεχίζεται άσύστολα άπό τούς διεφθαρμένους έβραιωσοσιαλδημοκράτες πολιτικούς τής Εύρώπης καί μέ τήν σύμφωνη γνώμη τής άνήθικης πολιτικής τής Ελλάδος, καί είς βάρος τών έξαθλιωμένων πολιτών τής χώρας. Καί οι διεθνείς άνέντιμοι δανειστές της συμφώνησαν τη Δευτέρα να αφήσουν τις ομάδες εμπειρογνωμόνων να ασκήσουν νέες πιεστικές καί άπάνθρωπες μεταρρυθμίσεις για τις ελληνικές συντάξεις, φόρο εισοδήματος και την αγορά εργασίας που θα επέτρεπε την Αθήνα για να προκριθεί τελικά για πιο φτηνά δάνεια, έμπαίζοντας τήν Έλληνική πολιτική, δήλωσαν αξιωματούχοι της ευρωζώνης.

Δηλώσεις τών διεφθαρμένων καί άνέντιμων έβραιωσοσιαλδημοκρατικών πολιτικών:

Ωστόσο, αξιωματούχοι της ευρωζώνης δήλωσαν ότι δεν υπάρχει βιασύνη, επειδή η Ελλάδα έχει αρκετά μετρητά μέχρι τον Ιούλιο — γιά τήν αποπληρωμή του χρέους € 7.200.000.000 στην οποία χρειάζεται τη βοήθειά τους δανειστές.

“Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για μια εκταμίευση Μάρτιο, Απρίλιο ή τον Μάιο», δήλωσε ο Dijsselbloem. «Δεν υπάρχει ζήτημα ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμα στην Ελλάδα, αλλά όλοι αισθάνονται την αίσθηση του επείγοντος, λόγω τού βασικού θέματος τής εμπιστοσύνης».

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.