ΕΛΛΑΣ — ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άναρωτιέμαι μερικές φορές είμαι εγώ που σκέφτομαι ριχνοντας τίς εύθύνες γιά τά πεπραγμένα τών κυβερνήσεων στούς τελευταίους… διαχειριστές τής πολιτικής, ή μήπως πρέπει νά άνατρέξω στό παρελθόν στό σημείο έκκίνησης αύτής τής άνέντιμης καί άνήθικης πολιτικής πού έφερε μαζί του όταν ήρθε στήν έξουσία τό 1981 τό ΠΑΣΟΚ καί τό όποίο φέρει τήν εύθύνη γιά τήν κατάντια αύτού τού τόπου.
Ή άσκούμενη σοσιαλδημοκρατική πολιτική μέ τήν εικονική πραγματικότητα στούς μή ένημερωμένους Έλληνες μέ τήν άνήθικη προπαγάνδα άλλοίωσε τήν έντιμότητά τους όδηγόντας μας σέ σημείο νά μήν μπορεί πλέον κανένας “πολιτικός” φορέας νά διαχειριστή τήν άνεξέλεγκτη πολιτική καί κοινωνική πορεία τής χώρας, παραδίδοντάς μας μέ εύθύνη καί τών “300” στήν σημερινή άντιεξουσιαστική όμάδα τών ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
 Τό μόνο σύγουρο είναι ότι πρέπει νά κάνουμε ύπομονή γιά περίπου δέκα έως δέκα πέντε χρόνια συγκρίνοντάς μας μέ τό πρόσφατο παράδειγμα ίδίου καθεστώτος τής Άργεντινής, ύπομονή λοιπόν μέχρι νά όλοκληρωθεί ό κύκλος τής διεφθαρμένης σοσιαλδημοκρατίας καί ή όποία πνέει τά λοίσθια. Γι’αυτό λοιπόν πρέπει νά έξετάζουμε τήν πολιτική άσθένεια άπό τό ίστορικό της καί όχι άπό τό τελικό της στάδιο.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.