ΕΛΛΑΣ: Τό μόνο πρόβλημα πού άπασχολεί τούς άνέντιμους Έλληνες πολιτικούς είναι ή άνήθικη ψηφοθηρία.

******

BoukatiosReport

02/028/2017

Ή διεφθαρμένη έβραιωκομμουνιστική πολιτική πού έφαρμόζεται στήν Έλλάδα έχει ώς σκοπό τήν άκραία καί βίαιη φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, προωθώντας όπως συσσίτια κάρτες καί δελτία τροφοίμων.

Όμως τά άμετανόητα “άνθρωποειδή” πού διαχειρίζονται τίς τύχες τών άνημέρωτων πολιτών κάνουν προσλήψεις στό δημόσιο διογκώνοντας έτσι τά έξοδα ένός ήδη χρεοκοπημένου κράτους. Οί προσλήψεις άπό τούς διεφθαρμένους πολιτικούς γίνεται πλέον σέ καθημερινή βάση μιάς καί δέν ύπάρχει άντιπολιτευση.

Δείτε μερικές Ψηφοθηρικές προσλήψεις άπό τό χρεοκοπημένο Έλληνικό κράτος.

ΑΣΕΠ 3Κ/2017: Προσλήψεις μονίμων σε ΟΣΕ, Εθνικό Τυπογραφείο και ΕΛΣΤΑΤ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.).

Βουλή τών Έλλήνων

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/ellas-to-mono-provlima-poy-apascholei-toys-anentimoys-ellines-politikoys-einai-i-anithiki-psifothiria/

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.