ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ή άνεντιμότητα καί άνηθικότητα τών πολιτικών στήν Έλλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

******

BoukatiosReport

20 /06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Ή άνεντιμότητα καί άνηθικότητα τών πολιτικών στήν Έλλάδα

Τά άνίκανα καί διεφθαρμένα άτομα πού μέ τήν είκονική τους πολιτική άναδικνύονται σέ βουλευτές καί ύπουργοί όλων τών άποχρώσεων έντείνουν τή διόγκωση τού δημόσιο τομέα προσλαμβάνοντας συνεχώς ύπαλλήλους γιά πελατιακούς ψηφοθηρικούς λόγους.

Αύτός είναι καί ό λόγος πού δέν ύιοθετούν τήν άνάπτυξη, ούτως ώστε οί πολίτες νά μήν έχουν έργασία καί νά καταφεύγουν στά διεφθαρμένα πολιτικά γραφεία άναζητώντας κάποιον διορισμό…καί μέ τό άζημίωτο βέβαια. Ή άνηθικότητα τής πολιτικής στήν Έλλάδα είναι προϊόν τής διεφθαρμένης έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής προπαγάνδας, πού άπό τό 1981 μέσω τού συνδικαλισμού “ρίζωσε” γιά τά καλά στήν Χώρα “ξεριζώνοντας” καί άποπροσανατολίζοντας όμως τήν κοινωνία φθάνοντας έτσι στήν σημερινή οίκονομική άβεβαιότητα.

Κυβερνήσεις τής έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής, επί δεκαετίες έμπαίζουν τούς ψηφοφόρους και τά κομματικά τους ζυγίζονται, για παράδειγμα, με μια τόσο μεγάλη κλίμακα — αρμόδια ή όχι — τούς παρέχοται θέσεις στίς δημόσιες υπηρεσίες και έτσι έχει διογκωθεί ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό δεν είναι τό μόνο δαπανηρό, αλλά και αναποτελεσματικό.

Έρχόμαστε στό διά ταύτα καί στήν άναρχοκομμουνιστική όμάδα τού Τσίπρα: Οί όποίοι προώθησαν σχετικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους τού ΠΑΣΟΚ πού ήταν σε υψηλόβαθμες θέσεις γιά νά συνεχίσουν τήν διεφθαρμένη τους πολιτική — Πελατειακές σχέσεις και νεποτισμό, είς βάρος τού κατατρεγμένου καί άνυποψίαστου Έλληνα πολίτη.

____________________________________________
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής :
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.