ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Βουκάτιο Παραβόλας: Ένα άπό τά πρώτα κτίσματα κυκλώπειων τείχων, περίπου τό 2700 π.χ - ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ Παραβόλα, Αιτωλία Kai Ακαρνανία, στην Ελλάδα .

******

BoukatiosReport

18 /07/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

«Οί Έλληνες πολιτικοί όλων τών φασμάτων, πρέπει να συνειδητοποιηθούν στίς πρακτικές πολιτικές τους, γιατί άμεσα πρέπει νά δοθεί βέλτιστη λύση στόν άφανισμό καί παραποίηση συμαντικών στοιχείων καί πηγών πού άφορούν τόν Έλληνικό πολιτισμό , καθ'ότι ή χώρα μας“ΕΛΛΑΔΑ”θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας και μητέρα του δυτικού πολιτισμού”. 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.