ΕΡΕΥΝΑ: “Έβραιωσοσιαλδημοκρατική πολιτική”

******

BoukatiosReport

011/03/2017

Πολύ έπικίνδυνοι άποδεικνύεται στίς μέρες μας ότι είναι δοσίλογοι καί ραδιούργοι φασίστες, τής έβραιωσοσιαλδημοκρατικής πολιτικής προπαγάνδας στήν Έλλάδα άλλά καί γιά όλόκληρη τήν άνθρωπότητα. Θεωρώ πώς τό “φάρμακο” γιά αύτήν τήν έπικίνδυνη καί έγκληματική άσθένεια-προπαγάνδα θά είναι νά δράσουμε όλες οί άνθρώπινες φυλές ταυτόχρονα μαζί μέ τίς άνάλογες καί έντιμες πολιτικές.

ΤΣΙΠΡΑΣ

Στήν Έλλάδα έχουμε τήν έξάπλωση γιά τήν παραχάραξη τής Ίστορίας άπό τήν έβραιωσοσιαλδημοκρατική προπαγάνδα καί τούς δοσίλογους ψευτοκουλτουριάριδες καί έγκληματίες — μπαχαλάκηδες, πού μέ τήν “άβάντα” τής διεφθαρμένης έβραϊκής έταιρίας έπεξεργασίας εκλογικών άποτελεσμάτων Singular logic έκαναν τήν κατάληψη τού Μεγάρου Μαξίμου έμφανιζόμενοι ώς πολιτικός φορέας ΣΥΡΙΖΑ.

Ή έρευνα αύτή έχει ώς σκοπό τήν άντίσταση γιά τήν παραχάραξη τής παγκόσμιας πραγματικότητας.

ΕΛΛΑΣ — ΠΑΙΔΕΙΑ

Ή διεφθαρμένη πλέον έβραιωκομμουνιστική πολιτική τού ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει την Ιστορία καί τήν πραγματικότητα στήν Έλλάδα-Τι προανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Κώστας Γαβρόγλου

Την επικείμενη αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας ανακοίνωσε, μιλώντας σε ημερίδα της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

Μίλησε για τη σταδιακή κατάργηση του βιβλιοκεντρικού πολιτισμού της εκπαίδευσης, εκτός των αλλαγών που θα προκύψουν για το λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. «Το ΙΕΠ θα ανοίξει τη συζήτηση σύντομα για τα προγράμματα σπουδών Ιστορίας», είπε ο κ. Γαβρόγλου και χαρακτήρισε ευκαιρία το να «μιλήσουμε για το πώς θέλουμε να διδάσκεται η Ιστορία».

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε στο τέλος του βιβλιοκεντρικού πολιτισμού μας», με την είσοδο των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα, αλλά και στο σχολείο. «Το σχολείο και το πανεπιστήμιο είναι θεσμοί μέσα στους οποίους καλλιεργήθηκε ο βιβλιοκεντρικός πολιτισμός», τόνισε και επεσήμανε ότι, αν και η μετάβαση δεν θα γίνει άμεσα, αλλά μέσα σε βάθος λίγων δεκαετιών, οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν τώρα, θα αποτελέσουν τα πρώτα στάδια της αλλαγής.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.