ΕΡΕΥΝΑ: Έντεταλμένη δημοσιογραφική παραπληροφόρηση

******

BoukatiosReport

19/10/2017

ΕΡΕΥΝΑ: Έντεταλμένη δημοσιογραφική παραπληροφόρηση

Όλες μαζί ή νοήμον Έθνικές κοινωνίες μπορούμε καί πρέπει νά κάνουμε τήν έπανάστασή μας έναντίον τών άριστερών γκαιμπελίσκων τής δημοσιογραφικής παραπληροφόρησης, καί οί όποίοι είναι έντεταλμένοι άπό τήν διεφθαρμένη έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα.

Τά άνέντιμα αύτά άτομα έχουν ώς σκοπό τήν άλλοίωση τής άνθρώπινης συνείδησης γιά νά κατευθύνουν τίς εύπαθείς κοινωνίες τών Έθνών στήν άνεντιμότητα καί άνηθικότητα.

Βέβαια λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο που δεν είναι άλλος από τα ανεξάρτητα μέσα, όπως πολλά sites. Εκεί δεν μπορούν να τους φιμώσουν οι αριστεροί γκαιμπελίσκοι. Τα κανάλια και οι εφημερίδες θα απαξιώνονται συνεχώς, όμως, ο κόσμος θα καταφεύγει για ενημέρωση εκεί που θα υπάρχει ελευθερία. Το ίντερνετ δεν μπορεί να κοπεί από κανέναν νέο… Κιμ της Κορέας.

Ή άλήθεια στό μεγαλύτερο μέρος τών δημοσιογράφων γιά τό ποιόν τους είναι αύτή, καθ’ότι άπό παγκόσμιες στατιστικές πληροφορούμαστε ότι οί περισσότεροι έξ αύτών θεωρούνται κοινωνικά καί έπαγγελματικά άποτυχημένοι καί διότι τίς περισσότερες φορές τούς διακατέχει τό μίσος καί ή αίμοβορία όδηγώντας τους στό έπάγγελμα αύτό.

____________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.