ΕΡΕΥΝΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ: «Καυστικοί τίτλοι γιά καυτά θέματα»

******

BoukatiosReport

25 /05/2017

Πολοί άνθρωποι κάνουν ένα σοβαρό καί τρομερό λάθος στήν άνάπτυξη ένός θέματος προκειμένου νά είναι ποιό έλκυστικό, φανταχτερό, καυστικό, ξεκινούν χρησημοποιώντας τήν άρχική διατύπωση ένός θέματος μέ τήν μέθοδο τού μακιαβελισμού, η ραδιουργία, η μηχανορραφία κτλ, πού δυστυχώς ή ευτυχώς, αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της ζωής (σε πολιτικό, οικονομικό, επαγγελματικό, προσωπικό, κοινωνικό κτλ επίπεδο).

«Θεωρείται ότι άνθρωποι με χαμηλή«ειλικρίνεια, ταπεινότητα»είναι οι πλέον μακιαβελικοί, με τάση προς τον κυνισμό και τη ραδιουργία, διότι στερούνται κοινωνικής καί εγκυκλοπαιδικής τριβής».

Ακόμα και αν ελάχιστοι το παραδέχονται για τον εαυτό τους, όμως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δόλιων και ύπουλων τεχνασμάτων γίνοται άντιληπτά άπό τούς άναγνώστες, καστρέφοντας τήν δημιουργία ένός άξιόλογου, έντιμου θέματος, άρθρου.

Όμως καυτά θέματα μέ καυστικούς τίτλους είναι έκείνα πού καταγράφονται καί διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο άπό έντιμα καί ήθικά άτομα.

«Είμαστε σχεδόν σε μια φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί δημοσιογράφων, κάμερες, μικρόφωνα

πού περιμένουν νά άκούσουν καί νά δούν τί θά πούμε».

Καί έπειδή αύτή είναι ή δουλειά τών δημοσιογράφων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το πώς ακριβώς θά μιλάμε μπροστά τους.

Ή δουλειά καί άποστολή τών δημοσιογράφων είναι νά έχουν σταθερή παρουσία «αναμονής» και «μέσω ενέδρας» για κάτι που είναι δυνάμενο να αναφερθεί καί νά γίνει σωστή καταγραφή τού θέματος γιά νά έχουμε τό άνάλογο, καλό άποτέλεσμα.

«Μέλος Μέση Ιδρυτής

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) »

Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδων Liar

Σπυρίδων Liar

Μεσαία μέλος Απρίλιος 2017

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/ereyna-dimosiografia-kaystikoi-titloi-gia-kayta-themata/

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.