ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΗ - Οίκοδομή - Οικία

******

BoukatiosReport

22 /06/2017

Στήν άρχαιότητα ή άκόμη καί σήμερα οί Έλληνες κατασκευάζουν τήν κατοικία τους σέ, ύψομετρικές ήλιόλουστες περιοχές, μέ ποικίλες κλιματολογικές συνθήκες διότι:

α»ύψομετρικά, γιά νά έχουν τήν άνάλογη θέα γιά νά άερίζεται έπαρκώς ή κατοικία άπό τήν φύση.

β»ήλιόλουστες, γιά νά έχουν άρκετό φυσικό φώς, έπίσης νά μπορεί νά γίνεται πιό καλά έκμεταλλεύσιμη ή ήλιακή ένέργεια, ή όποία μέ τήν κατάλληλη κατασκευή στήν άνάλογη έποχή λυτουργούσε σάν αύτόνομο φυσικό κλιματιστικό.

γ»ή άρχιτεκτονική δομή τής οίκίας στήν άρχαιότητα ήταν έτσι έμπνευσμένη καί κατασκευασμένη ούτως ώστε όλοι οί χώροι νά έχουν φυσικό άερισμό καί φωτισμό.

δ»στό τελευταίο στάδιο τής οίκιακής κατασκευής γινόταν μελέτη καί περιμετρικά της έάν δέν ύπήρχαν φυτεβόταν δένδρα, τά όποία χρησίμευαν γιά σκιά άπό τόν ήλιο, άλλά καί ένεργούσαν σάν άσπίδα στά διάφορα καιρικά φαινόμενα.

«Τό έπάγγελμα τού πολιτικού μηχανικού - άρχιτέκτονα είναι πολύπλοκο καί τά άτομα πού θέλουν νά τό άκολουθήσουν πρέπει άπαραιτήτως νά έχουν έμπνευση καί όξυδέρκεια - πολύ μεγάλη αντιληπτική ικανότητα, πράγμα πού στίς μέρες μας δέν ύπάρχει».

____________________________________________

«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής:

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) »

Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar

Σπυρίδων Liar

Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/ereyna-meleti-oikodomi-okia/

Like what you read? Give Σπυρίδων Λιάρος a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.