ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Άνθρώπινα διδάγματα

******

BoukatiosReport

27/09/2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Άνθρώπινα διδάγματα

Οί εύάλωτοι άνθρωποι άρκετά παραπλανήθηκαν “πεδεύτηκαν” καί έμαθαν, διδάχτηκαν, καί άρχισαν νά άφυπνίζονται, βλέποντας μέσα άπό τό “τούνελ” τής κοινωνικής σαπίλας νά άνατέλει τό φώς τής αίσιοδοξίας, πράγματι άρχίζουν νά παίρνουν τήν τύχη στά χέρια τους, καί άπομακρύνοντας μιά καί έξω τίς όποιες κοινωκοπολιτικές άγγυλώσεις, προπαγάνδες τής άνεντιμότητας καί διαφθοράς, πού ήταν ή αίτία νά όδηγηθούν στήν πρόσκαιρη καί είκονική άνθρώπινη ίσότητα.

Τώρα πλέον θά άνήκουν στήν νοήμονα κοινωνία χωρίς φόβο καί πάθος, σύμφωνα μέ τήν άνάλογη νοημοσύνη των θά χαράζουν νέες καί έντιμες κατευθύνσεις — πορείες γιά τήν ζωή τους πού σύντομα θά είναι σέ θέση νά άπολαμβάνουν τήν εύμάρειά τους.

Ή πρόωρη άνθρώπινη Έθνική Κοινωνική άφύπνιση θά προβληματίσει όποσδήποτε τίς διεφθαρμένες προπαγάνδες τής πολιτικής σαπίλας, γιατί θά τούς είναι “μαχαιριά στό στομάχι”, βλέποντας τούς νοήμονες πλέον άνθρώπους νά έπιλέγουν τίς δικές τους έντιμες ίδέες καί κατευθύνσεις.

Είδη έκδηλώθηκαν οί πρώτες Έθνικές πολιτικές άνακατατάξεις άπό τίς σύγχρονες άνθρώπινες Κοινωνίες. Συγχρόνως όμως οί άφυπνίσαντες άνθρωποι στέλνουν μιά γιά πάντα στό περιθώριο τίς έπικίνδυνες έξτρεμιστικές σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές όπως τό έκτρωμα Ναζισμός, φασισμός κ.λ.π.
____________________________________________
“States of the Middle Founder:
US Department of State
World Intellectual Property Organization (IP) »
Go to the profile of Spyridon Liar
Spyridon Liar
 
Middle member 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.