Οίκογενειακή οίνομική πολιτική

******

BoukatiosReport

16 /05/2017

Οί Έλληνες άρχισαν πλέον νά άντιλαμβάνονται τόν έπερχόμενο οίκονομικό κίνδυνο πλήττοντας σέ προσωπικό έπίπεδο τόν καθ'έναν χωριστά, οί όποίοι προσπαθώντας κάνοντας μιά νέα οίκογενειακή πολιτική γιά τήν προσαρμογή τους στά νέα έπώδυνα καί πολλές φορές άπρόβλεπτα καί καταστροφικά δεδομένα γιά τήν έπιβίωσή τους, ξεκινώντας πρώτα άπό τά θέματα ύγείας όπως νά μήν έχουν έξάρτηση άπό τήν τηλεόραση πού κάνει πλύση έγκεφάλου καί ύπουλα βγάζει άπό τήν οίκογενειακή πολιτική τόν καθ'ένα μας καί στρέφοντας σέ άνεπιθύμητες καταστροφικές ένέρειες κα κατευθύνσεις. Είναι άπαραίτητη αύτη ή μέθοδος γιά ύπάρχει κατά τό δυνατόν μιά ήρεμη ψυχική δυναμική στίς όριακές καταστάσεις πού πρέπει νά άντιμετωπίσουμε, ούτος ώστε νά μπορεί ό άνθρωπος νά κάνει έναν σωστό καθημερινό οίκογενειακό προγραμματισμό. Γενικότερα σέ προηγούμενα άρθρα έχουμε άναφερθεί στήν άπαραίτητη μέθοδο γιά πολιτικές έπιβίωσης όπως αύτή τού πρωτογενούς τομέα τή Γεωργία καί κτηνοτροφία, γιατί στό κάθε σπίτι είναι άπαρέτητο νά δημιουργήσουμε έναν μικρό κήπο φυτεύοντας λίγο μαϊντανό, σέσουλο, σπανάκι, άνιθο κ.λ.π πού είναι άπαραίτητα γιά τήν μαγειρική, άκόμη μπορούμε νά έχουμε δυό κότες ή καί μιά κατσίκα.

Μαϊντανός
Κότα

Μέ αύτές τίς προσπάθειές μας θά περιορίσουμε ή άκόμη καί θά άποφεύγουμε κατά κάποιον τρόπο τήν καθημερινή οίκονομική μας «αίμορραγία». 
Είναι λοιπόν άπαραίτητο νά κάνουμε μιά σωστή οίκογενειακή πολιτική διότι γιά τόν Έλληνα τά όρια γενικός έχουν περιοριστεί καί τά χειρότερα έρχονται είναι μπροστά μας , καί ή αίτία είναι ή καταστροφική έβραιωκομουνιστική πολιτική πού δυστυχώς έφαρμόζεται μέχρι σήμερα .

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.