ΠΑΙΔΕΙΑ: Είκονικά μηνύματα πρός τήν νεολαία

Image for post
Image for post

******

Voukatios

02/016/2017

Ή έβραιωσοσιαλδημοκρατική πολιτική διαχρονικά έχει περάσει σκόπιμα πολλά είκονικά μηνύματα στήν νεολαία που δέν αποπνέουν εμπιστοσύνη και σοβαρότητα μέ σκοπό τήν διαστρέβλωση τού ψυχικού της κόσμου, καταστώντας τους πειθήνια όργανα, ούτως ώστε για να μπορούν να τους διαχειρίζονται κατά το δοκούν, να τους χειραγωγούν, να τους εκμεταλλεύονται, να τους κοροϊδεύουν, να ....

Σάς παραθέτω ένα εικονικό μήνυμα

Οι νέοι άνθρωποι είναι ανεκτικοί έναντι των άλλων ανθρώπων

Image for post
Image for post

Οι νέοι έχουν πάντα πιο ιδεαλιστική από τους μεγαλύτερούς τους , και πιο φιλελεύθερη πάρα πολύ. Στη δεκαετία του 1960, baby-boomers με αιχμή του δόρατος την κοινωνική επανάσταση που ελευθερώθηκαν τιμές σε όλες τίς δυτικές χώρες . Τι ήταν τότε ζητήματα περιθώριο, όπως η ισότητα για τις γυναίκες και φυλετικές μειονότητες , είναι πλέον κοινωνικές νόρμες στις περισσότερες πλούσιες χώρες. Και ακόμη και σε μέρη όπου δεν είναι, οι νέοι υιοθετούν τέτοιες τιμές. Ωστόσο, προσόντων προσόντων Ως προσόντων προσόντων προσόντων προσόντων προσόντων ΜΙΑ Νέα Έρευνα αποκαλύπτει, υπάρχει ένας τομέας όπου οι απόψεις των νέων ανθρώπων δεν είναι τόσο προοδευτικες : την ελευθερία του λόγου.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store