ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
Ή έβραιωκομμουνιστική πολιτική τών ΗΠΑ θέλει νά συνεχίσει τήν άποσάθρωση τής άνθρωπότητας

******

BoukatiosReport

17 /05/2017

«Οί δημοκρατική στίς ΗΠΑ προσπαθούν μέ νύχια καί μέ δόντια νά έμποδίσουν τήν έντιμη καί ήθική πολιτική τού Trump γιατί τούς είναι ένα άναπάντεχο έμπόδιο μπροστά στήν εικονική καταστροφική πολιτική τους μέ τήν όποία λεηλατούν τίς παγκόσμιες κοινωνίες.

Τά έθνη είναι έτοιμα γιά τήν άντιμετώπιση τής αίμοσταγούς καί καταστροφικής έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής καί άπειλής, ή δραστηριότητά τους αύτή άρχισε νά γίνεται έμφανή σέ διάφορα Έθνη όπως Άργεντινή, Βενεζουέλα άλλά καί σύντομα στήν Έλλάδα κ.λ.π ».

Ό Adam Schiff, D-Calif., Δήλωσε την Τετάρτη το πρωί ότι οι Δημοκρατικοί δεν θα πρέπει «να σπεύσουν να προτείνουν» μια μομφή γιά κάποιο πρόσκαιρο θέμα κατά του Προέδρου Trump.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.