ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ή Εύρώπη καί ή Μέρκελ λένε ότι είρθε ή ώρα γιά τήν διεκδίκηση τών συμφερόντων τους?

ΕΥΡΩΠΗ

******

BoukatiosReport

06/10/2017

Ή άνιποψίαστη Εύρώπη καί Γερμανία άρχισαν νά μπαίνουν στό «μάτι» τού καταστροφικού οίκονομικού «κυκλώνα».

Οί Γερμανοί καί ή Μέρκελ λένε ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στην Αμερική καί τόν Donald Trump.

Μερκελ-Ντόναλντ Τραμπ

Η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών δεν πιστεύουν πλέον ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αξιόπιστος εταίρος είτε για τη Γερμανία ή την Ευρώπη, υπό τη διοίκηση του Donald Trump.

Ό Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ είπε ότι «Πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας!»

Ντόναλντ Τραμπ - Γιούνκερ

ΌJuncker υποστηρίζει ότι οί ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Ή άνέντιμη καί ραδιούργα έβραιωκομμουνιστική εικονική πολιτική πού είναι ό μεγαλύτερος έχθρός τής άνθρωπότητας, προσπαθεί νά διαβρώσει άλλά καί άποσταθεροποιήσει τήν Ε.Ε, όπως καί πολλές άλλες περιοχές τής παγκόσμιας κοινότητας.

Ό Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γιούνκερ καί ή Μέρκελ βλέπουν μόνο τό «τυρί» τής προπαγάνδας τού έβραιωκομμουνισμού καί όχι τήν «φάκα» - παγίδα, άκολουθώντας όμως αύτήν τήν είκονική πολιτική οί συνέπειες γιά τούς λαούς τους θά είναι καταστροφικές καί άνεπανόρθωτες.

Δυστυχώς παραδείγματα τής ραδιούργας έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής ύπάρχουν πολλά καί λυπητερά σέ διάφορες περιοχές τών Ήπείρων μέ άποτέλεσμα νά λιμοκτονούν έκατομμύρια άνθρώπων.