ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ

******

BoukatiosReport

09/06/2017

Μέ άφορμή τίς διάφορες παγκόσμιες πολιτικές άνακατάξεις καί έξελίξεις δίνεται ή δυνατότητα νά άσχοληθούμε μέ τήν διαμόρφωση καί καθοδήγηση τής κοινωνίας άλλά καί τό έπίπεδο πού άρμόζει στήν κάθε μιά χωριστά.

Συγκεκριμένα θά άναφερθούμε σέ ένα άπό τά έπίκαιρα ύπάρχοντα παραδείγματα όπως ή ύποβαθμισμένη ραδιούργα καί προβληματική πολιτική τής Βρετανίας, πού άρχισε νά δείχνει τά «δόντια της» στήν κοινωνία πού μέ δική της εύθύνη ύποβαθμίστηκε καί διαμορφώθηκε έτσι ώστε νά μήν μπορεί νά άποφασίζει σωστά, άλλά καί ούτε νά μπορεί νά διακρίνει τήν διαφορά μεταξύ άνεντιμότητας καί έντιμότητας μέ άποτέλεσμα νά άκολουθεί τήν πρόσκαιρη εύκολη θλιβερή άνηθικότητα, όπότε οί πολίτες της νά μήν μπορούν νά πάρουν σωστές άποφάσεις γιά πρωτεύοντα θέματα πού τ ούς άφορούν.

Σ'αύτές τίς περιπτώσεις κυρίαρχο καί θλιβερό ρόλο έπαιξε καί παίζει ή διεφθαρμένη άνέντιμη καί άνήθικη πολιτική προπαγάνδα μερικών πολιτικών παραγόντων τής κάθε χώρας πού ύποθάλπει καί προωθεί τήν έκφυλισμένη πλέον παιδεία καί στίς τέσσερις ήπείρους.

________________________________________________________________

«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) »

Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar

Σπυρίδων Liar

Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com/products/emfylios-sti-venezoyela-to-misos-toy-diktatora-maduro-me-tin-evraiokomoynistiki-politiki-toy-katafere-kai-evale-tin-chora -toy-gia-Εκδίκηση-SE-emfylio-Πολέμωνα /

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.