ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Παραπλανιτικές πολιτικές

******

BoukatiosReport

0 5 /07/2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Παραπλανιτικές πολιτικές

Ύπεύθυνοι άλλά όχι ύπόλογοι μέρος τών πολιτών άπό τίς κοινωνίες τών Έθνών, πού λόγω τής πολιτικής παραπλανητικής, έσκεμένης προπαγάνδας γίνεται είκονική ένημέρωση γιά νά παραμένουν οί πολίτες «άνώριμοι», προκειμένου οί πολιτικοί νά περνούν άνενόχλητα τίς παραπλανητικές, άνέντιμες καί άνήθικες πολιτικές τους, μέ άποτέλεσμα οί έκβιαζόμενοι πολίτες νά βιώνουν τίς διεφθαρμένες πολιτικές τών είκονικών πολιτικών, οί όποίες προέονται άπό τήν άνέντιμη έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα ή όποία πνέει τά λοίσθια. Οί πολίτες θέλουν καί άναζητούν τήν εύημερία των, όπότε γιά νά τήν έχουν δέν πρέπει νά άκολουθούν αύτές τίς παραπλανητικές καί διεφθαρμένες πολιτικές, άπό όπου κι άν προέρχονται.

______________________________________

«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής :
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.