ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Σήμερα το Ελληνικό Έθνος στερείται πολιτικής

******

BoukatiosReport

29 /08/2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Σήμερα τό Έλληνικό Έθνος στερείται πολιτικής

Στήν Έλλάδα θά περάσουν άρκετά χρόνια γιά νά ξαναγενηθούν μέ ρητορική διαπρεπείς λόγιοι και πολιτικοί άνδρες.

Αύτοί οί προικισμένοι με νοημοσύνη άνδρες θά πρέπει νά καλλιεργήσουν άπό τήν άρχή τήν έντιμη καί ήθική πολιτική, ούτως ώστε νά μπορέσουν νά παράγουν ύγιής άνθρώπινες κοινωνίες μέ σκοπό τήν προσωπικήν άλλά καί τήν έθνικήν εύμάρεια.

“Ίσοκράτης, 436–338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας:
Το της πόλεως όλης ήθος, ομοιούται τοις άρχουσιν — το ήθος όλης της πολιτείας είναι το ίδιο με αυτό αυτών που την κυβερνούν”.

Σήμερα στην πολιτική, ηθική δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο σκοπιμότητα, ή όποία τίς περισσότερες φορές άπό εθισμό όδηγείται στον γενικευμένο κυνισμό τής διαφθοράς.

Ή διαφθορά είναι “τροφή” έμπνευσης γιά τίς άνεντιμες πολιτικές πού είναι πάντα είς βάρος τών άνθρωπίνων κοινωνιών καί Έθνών, μία άπό αύτές τίς πολιτικές είναι ή ραδιούργα έβραιωκομμουνιστική πολιτική προπαγάνδα, καί ή όποία εύθύνεται γιά τίς οίκονομικές καταστροφικές έπιπτώσεις πολλών Έθνών. 
____________________________________________ 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής :
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.