ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

San Juan de los Morros, Guárico

«Τό μίσος καί ή αίμοβορία τών προκατειλημμένων“άνθρώπων”πού διακινούν τήν άνέντιμη καί άνήθικη πολιτική προπαγάνδα τού έβραιωκομμουνισμού πού κατώρθωναν πάντοτε νά προωθηθουν ή νά επικρατήσουν διακινούν καί προσφέρουν περισσότερη φθορά στον κόσμου και τούς“άνθρώπους”, καί σήμερα είναι άνευ προηγουμένου. «Παρακαλούμε τήν Παγκόσμια κοινότητα νά πάρει άμέσως θέση», ένώ τό έργο αύτής τής πολιτικής πνέει τά λοίσθια ».

Ένα τέτοιο άνέντιμο σχέδιο είναι ή έβραιωκομμουνιστική πολιτική πού έφαρμόζει ό δικτάτορας Maduro στήν Βενεζουέλα.

Ό Άθλιoς DICTATOR! Maduro έστειλε στη φυλακή στο San Juan de los Morros στίς στρατιωτικές Φυλακές 12 στρατιωτικούς γιατί είναι μέ τό μέρος του Leopoldo.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι τουλάχιστον 12 στρατιώτες που έλαβαν χώρα στη στρατιωτική φυλακή απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης -Γενική της Στρατιωτικής Αντικατασκοπίας (Dgcim) χωρίς να ανακοινώσει τον επόμενο προορισμό τους. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν συνταγματάρχες José Gámez Bustamante και Juan Carlos Alvarez Dionisio? Captains Ιησού Camacho Alarcón και Pablo Molina Gil? Alvarado, Jairo Villegas Moreno, Freddy Rafael Montero, Ruben Bermudez Οβιέδο, Javier Rafael Peña, Lozada Yaczon Matute, Juan Francisco Quijada Diaz και λοχίες.

Άπό Cooperante

_____________

Μέση Ιδρυτής μέλος

Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) »

Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδων Liar

Σπυρίδων Liar

Μεσαία μέλος Απρίλιος 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.