ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

******

BoukatiosReport

26 /07/2017

ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Η πηγή και η προέλευση της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής προέρχεται από μια παλαιά δοκιμασμένη, απογοητευμένη συνταγή του εβραϊκού αριστερού, η οποία προσπαθεί μέσω της ανόητης και ανήθικης προπαγάνδας να διανοίξει και να διαμορφώσει τις κοινωνικές πολιτικές συνειδήσεις των πολιτών και να παρασύρει τους σε μια αβέβαιη μελλοντική, Αύτη ή εικονική πολιτική πνεύει την ολίσθηση. 
____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.