ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Μιά Βόλτα στά είκονικά Έλληνικα γεγονότα καί τό «ΧΑΟΣ» τής έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής τού καθεστώτος τους

ΕΛΛΑΔΑ

******

BoukatiosReport

1 9 /05/2017

Τά είκονικά Έλληνικα γεγονότα καί τό «ΧΑΟΣ» πού διαδραματίζονται άπό τό έβραιωκομμουνιστικό πολιτικό καθεστώτος τους κάθε φορά πού πρόκειται νά ψηφιστεί στή Βουλή κάποια άνέντιμη διαδικασία είς βάρος τής κοινωνίας, τότε όλα τυγχάνουν τής καλύτερης είκονικής σκηνοθεσίας όπως συλλαλητήρια κ.λ.π έξωθεν τού κοινοβουλίου άπό τούς διεφθαρμένους καί άνήθικους «πολιτικούς» μέ τήν συμμετοχή έντεταλμένων άντιεξουσιαστών - «πολιτών» καί μάλιστα πολλές φορές μέ άλλοδαπούς άριστερών ίδεολογιών.

Όταν μάλιστα διδραματίζονται τέτοιου είδους γεγονότα πάντα ύποστηρίζονται άπό έντεταλμένους δήθεν Ελληνες εμπειρογνώμονας ύποστηρίζοντας ότι οι βίαιες διαμαρτυρίες λιτότητας στην Ελλάδα ήταν «άχρηστες».

Ή Έλληνική κοινωνία είναι συνυπεύθυνη γιά τήν καταστροφική έβραιωκομμουνιστική πολιτική πού όδηγεί τήν Χώρα όντως στό Χάος, καί τώρα μέ άπάθεια καί κατάθλιψη άναμένει τήν όλοκλήρωση τής καταστροφής, οί έναπομείναντες λιγοστοί Έλληνες άρχισαν ήδη τήν άναζήτηση γιά φυγή σέ άλλες χώρες διότι τά χειρότερα έρχονται είναι μπροστά μας , έχοντας βέβαια προσωπικόν παράδειγμα τών τεσσάρων παιδιών μου τά όποία άσχολούνται μέ έπιστήμες καί έμπόριο έχουν φύγει άπό τήν πολύπαθη Έλλάδα στό Έξωτερικό πρίν τό 2015.

Μιάς καί σ'αύτή τή χώρα άρχισε νά έδραιώνεται ή είσαγόμενη πολυπολιτισμικότητα καλό θά ήταν νά ένταχθεί ώς άποικία στήν Δύση γιά τήν καλύτερη διαβίωση τών «φυλών - Ίθαγενών» καί μετά βλέπουμε ... καί ίσως μετά άπό χρόνια έπιστρέψουν έντιμοι καί ήθικοί Έλληνες γιά νά κυβερνήσουν τήν «ξακουστή» Έλλάδα.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.