ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

Ή άλήθεια είναι πικρή - «Βρωμιά καί έγκληματικότητα»

******

BoukatiosReport

17 / 05/2017

Ή «βρωμιά καί ή έγκληματικότητα» τής Έλληνικής κοινωνίας άρχισε νά έπιπλέει στήν «έπιφάνια» ένας άποτελεσματικός τρόπος άντιμετώπησης είναι άπομόνωση καί ή άπομάκρυνση άπό κάθε έπαγγελματική δραστηριότητα, περισσότερα γιαύτό τό καυτό κοινωνικό πρόβλημα μπορεί νά προσφέρει άπό τήν μεριά της όπου ύπάρχει έντιμη έργοδοσία μέ τήν άξιολόγηση στίς προσλήψεις έργασίας γιά πιό ύγειής άποδόσεις σέ όλους τούς τομείς της. Σ'αύτές τίς περιπτώσεις δέν πρέπει νά ένεργούμε μέ συναισθηματισμό ούτως ώστε νά ύπάρχει καλή ψυχική ύγιεινή στούς ύπόλοιπους έργαζόμενους άλλά καί στήν ίδια τήν έπιχείρηση. Τό φαινόμενο αύτό άρχισε νά έμφανίζεται στήν Χώρα μας μέ τήν έλευση τής έβραιωκομμουνιστικής πολιτικής τού «ΠΑΣΟΚ» τό 1981 μέ σκοπό τήν άποσάθρωση τής Έλληνικής κοινωνίας πού σήμερα συνεχίζει τήν ίδια είκονική πολιτική - προπαγάνδα ή κομμουνιστική όμάδα τού ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή τό δεύτερο ΠΑΣΟΚ μέ τά γνωστά πλέον καταστροφικά άποτελέσματα είς βάρος τής κοινωνίας, διότι τέτοιες όμάδες ούδέποτε είχαν ή έχουν σχέση μέ τήν πολιτική άλλά μέ τήν άρπαγή τού έτοιμου ξένου ίδρώτα ή πλούτου όπως γιά παράδειμα τηρούν τήν προεκλογική τους έξαγγελία γιά τού ς Έλληνες Το 2015 πώς άφού δέν ύπάρχουν χρήματα θά κάνουν πολιτική μέ τίς καταθέσεις στίς τράπεζες έτσι ήρθαν καί τά Capital controls ελέγχων των κεφαλαίων διότι σήμερα δέν ύπάρχουν καταθέσεις παρά μόνο τίτλοι «άψυχα χαρτιά» διότι τά χρήματα χρεισημοποίθηκαν γιά τίς διάφορες λειτουργικές άνάγκες καί ρεμούλες τού κράτους.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.