Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διακίνηση μεταναστών και Προσφύγων

******

BoukatiosReport

09 /07/2017

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διακίνηση μεταναστών και Προσφύγων

Έδώ παρατηρούμε μία μέθοδο μετακίνησης τής εύθύνης άπό τούς διεφθαρμένους πολιτικούς στούς παράνομους διακινητές πού ίδιοι δημιούργησαν πρός όφελός τους μέ τίς είκονικές πολιτικές τους, όπως μεταλλάσοντας τίς Νομοθεσίες τού κάθε Κράτους μέλους τής Ε.Ε.

Έπομένως ή κάθε πρόταση καί τοποθέτησή τους είναι έκ τού «πονηρού» καί δέν μπορεί νά ληφθεί ώς καλοπροαίρετη πολιτική άπό κανέναν νοήμων άνθρωπο.

Τά κράτη μέλη τά όποία μέχρι καί σήμερα έμπορεύονται τό Έντιμο Έλληνικό όνομα Εύρώπη , μέ τήν είκονική οικονομική νομισματική ένωσή τους, καί έάν πράγματι έπιθυμούν τήν εύημερία τών πολιτών τους , άπαραιτήτως πρέπει νά γίνει έντιμη καί ήθική άναδιάρθρωση στίς νομοθεσίες καί πολιτικές τους , έξωραϊζοντας τήν κακή είκόνα της, άλλά καί τίς διεφθαρμένες έβραιωκομμουνιστικές προπαγανδιστικές πολιτικές. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Διβάστε τήν παραπλανητική πρόταση δήλωση στούς G20

Ή Παράνομη διακίνησης μεταναστών καί προσφύγων είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση για τους εγκληματίες. Προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη, οι μετανάστες διακινδυνεύουν τη ζωή τους στα χέρια των λαθρεμπόρων. Πολλοί πεθαίνουν στο δρόμο. «» Θα καλέσει τους ηγέτες να είναι αμείλικτη για την καταπολέμηση της λαθρεμπόρων. Χρειαζόμαστε περισσότερες προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο για να σπάσει το λαθρεμπόρων επιχειρηματικό μοντέλο «», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενόψει της συνόδου κορυφής της G20 που ασχολείται με τη μετανάστευση σήμερα.

πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 ____________________________________________ 
 
«Τα κράτη της Μέσης Ιδρυτής: 
Υπουργείο Εξωτερικών ΤΩΝ ΗΠΑ 
Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP)» 
Πήγαινε στο προφίλ του Σπυρίδωνα Liar 
Σπυρίδων Liar 
 
Μέσης μέλος Απριλίου 2017

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Σπυρίδων Liar’s story.