Τώρα μέ τήν έβραιωκομμουνιστική πολιτική στήν Έλλάδα κάνουν καί είσαγώγιμες προσλήψεις στό δημόσιο άπό τήν Κύπρο μέ τήν μέθοδο τής μετάθεσης γιά τήν έπάνδρωση τού “κομματικού στρατού τους”.

ΕΛΛΑΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΏΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

******

BoukatiosReport

06/03/2017

Τί άλλο θά μπορούσαν νά “σκαρφίζονται” οί άνέντιμοι Έλληνες πολιτικοί σέ σχέση μέ τήν άνήθικη ψηφοθηρική πολιτική τών προσλήψεων, καί τήν άφέμαξη τού κρατικού κορβανά
έν καιρώ χρεοκοπίας.

Τώρα μέ τήν έβραιωκομμουνιστική πολιτική στήν Έλλάδα κάνουν καί είσαγώγιμες προσλήψεις στό δημόσιο άπό τήν Κύπρο μέ τήν μέθοδο τής μετάθεσης γιά τήν έπάνδρωση τού “κομματικού στρατού τους”.

Ύπόψιν πώς ό λαός τής Δεξιάς δέν κοιμάται, άλλά έν ενόψει τών έπερχόμενων… έκλογών θά στηρίξουν έναν πραγματικό ΔΕΞΙΟ πολιτικό ό όποίος θά άναλάβει νά κάνει δημόσια δέσμευση ότι μέ τήν άνάληψη τών καθηκόντων του θά άρχίσει άμέσως ριζική πολιτική καί κομματική άναδιάρθρωση, ούτως ώστε νά μπεί ένα τέλος στήν μακροχρόνια άνήθικη καί διεφθαρμένη έβραιωσοσιαλδημοκρατία πού μέ τίς πολιτικές της κατέστρεψαν ένα όλόκληρο ΕΘΝΟΣ.

Δημοσίευμα τών www.dikaiologitika.gr

Χιλιάδες Έλληνες, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές μη μπορώντας να αναμένουν τον διορισμό τους έστω και με την θέση του αναπληρωτή, διεκδικούν θέση στα σχολεία της Κύπρου μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το «Έθνος», όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, ο διαγωνισμός θα γίνει προς το τέλος της χρονιάς και δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι Ελληνες εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τον διαγωνισμό είναι ότι ήδη, στη χώρα μας, φροντιστήρια, που προετοιμάζουν υποψήφιους για τέτοιους διαγωνισμούς έχουν «κόψει ταρίφα» για τα μαθήματα που θα παρέχουν στους ενδιαφερόμενους, η οποία φτάνει στα 2.500 ευρώ για εννέα εβδομάδες. Μάλιστα τα περισσότερα φροντιστήρια ξεκινούν τα μαθήματα από αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμάσουν τους ενδιαφερόμενους για τον διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει μεταξύ Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2017, όπως έχει ανακοινώσει το κυπριακό υπουργείο Παιδείας. Η ύλη έχει ήδη δημοσιευτεί, προκειμένου να υποψήφιοι να προλάβουν να τη μελετήσουν έως τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Το ενδιαφέρον από τους Ελληνες αναμένεται να είναι αυξημένο αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη στην επετηρίδα των εκπαιδευτικών Κύπρου έχουν γραφτεί από προηγούμενα χρόνια κοντά στους 12.000–13.000 Ελληνες. Οπως τονίζουν στο «Εθνος» εκπρόσωποι των σωματείων εκπαιδευτικών, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας και η ανεργία οδηγούν τους νέους πτυχιούχους, υποψήφιους εκπαιδευτικούς να στραφούν προς τα σχολεία της Κύπρου, καθώς δεν έχουν να συναντήσουν και το εμπόδιο της γλώσσας. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι στην Ελλάδα οι διορισμοί στα σχολεία της δημόσιας Εκπαίδευσης είναι μηδενικοί, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι νέοι ξέρουν ότι δεν έχουν καμία προοπτική στα επόμενα χρόνια να διοριστούν και έτσι επιλέγουν την Κύπρο με την ελπίδα ότι μπορεί σε άμεσο χρόνο να μπορέσουν να εργαστούν. Μετά από τρεις σχεδόν δεκαετίες συζητήσεων, η Βουλή ενέκρινε τον Ιούλιο του 2015 τη νομοθεσία που αφορά τη σταδιακή κατάργηση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος και την εισαγωγή ενός Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), το οποίο θα εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Ο διαγωνισμός αυτός αφορά και τους Ελληνες πολίτες και καλύπτει όλες τις ειδικότητες της Δημοτικής, Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής, καθώς και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η εγγραφή του υποψηφίου στον πίνακα διορισίμων της Κύπρου έως τις 31 Αυγούστου 2017. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και σε αυτήν μπορούν να λαμβάνουν μέρος τόσο υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά όσο και υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι σε πίνακα διορισίμων και επιθυμούν βελτίωση της μοριοδότησής τους. Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν πετύχει βελτίωση της βαθμολογίας του, διατηρεί τη βαθμολογία της προηγούμενης εξέτασης. Η μοριοδότηση που θα λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη γραπτή εξέταση διαρκεί για 10 χρόνια. Για να παραμείνει ένας υποψήφιος στον πίνακα διορισίμων θα πρέπει να συμμετάσχει ξανά σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των 10 ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων.

Το υπουργείο Παιδείας της Κύπρου δημιούργησε και ειδική ιστοσελίδα (http://diorisimoi.moec.gov.cy ), η οποία παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις πληροφορίες που χρειάζεται και για τους τρεις τύπους εξετάσεων στους οποίους θα παρακαθίσει. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζεται επίσης και η σχετική ύλη. Οι πίνακες Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, οι πίνακες διορισίμων αναθεωρούνται κάθε Φεβρουάριο, με υποψήφιους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων, ή πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη μοριοδότησή τους, μέχρι και την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους και έχουν συμμετάσχει στη γραπτή εξέταση. • Μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στον οικείο πίνακα διοριστέων. • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2027 οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και κατά 50% με τον διορισμό των υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διορισίμων, εναλλάξ, με τον πρώτο διορισμό να γίνεται από τον πίνακα διοριστέων. Τα μόρια και η διαδικασία για τον γραπτό διαγωνισμό Η γραπτή εξέταση χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: • Στο πρώτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και τριάντα δύο τοις εκατό (32%), διεξάγεται εξέταση επί του γνωστικού αντικειμένου των αναλυτικών προγραμμάτων των δημόσιων σχολείων της Κύπρου στον κλάδο-ειδικότητα που ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για εγγραφή με βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει και το σχετικό σχέδιο υπηρεσίας. • Στο δεύτερο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και δέκα τοις εκατό (10%), διεξάγεται εξέταση δεξιοτήτων. • Και στο τρίτο μέρος, το οποίο μοριοδοτείται μέχρι και οκτώ τοις εκατό (8%), διεξάγεται εξέταση για τη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών κάθε υποψήφιος δύναται να αποταθεί, με αίτησή του ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή του, παράλληλα, τόσο στους πίνακες διοριστέων όσο και στους πίνακες διορισίμων. Σχετική ανακοίνωση για το νέο σύστημα διορισμών στην Κύπρο έχει εκδώσει και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Το σύνολο των μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος είναι οι 100. Πενήντα είναι το μέγιστο των μονάδων της γραπτής εξέτασης και το υπόλοιπο 50 είναι από ακαδημαϊκά προσόντα, στρατιωτική θητεία και άλλα. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει πτυχίο λίαν καλώς θα λάβει 6 μόρια (6%). Οι πρώτοι πίνακες διορισίμων θα αναρτηθούν τέλος Φεβρουαρίου του 2018. Για τους υποψήφιους που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων, το έτος κατάθεσης θα είναι το έτος υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.