Ό Κιμ Γιονγκ-ουν τής Βόρειας Κορέας «συνεχίζει να προκαλεί γιά πυρηνικό πόλεμο»

******

BoukatiosReport

17 /05/2017

«Είναι φανερό καί χωρίς καμία άμφιβολία ότι πίσω άπό τόν Kim Jong-υν ύπάρχουν ύποκινητές οί όποίοι ύλοποιούν καί έφαρμόζουν τήν έβραιωκομμουνιστική πολιτική, όπως Ρωσία, Κίνα καί κ.τ.λ ή όποία μέ άνέντιμο καί άνήθικο τρόπο καθημερινά καταστρέφει καί αίματοκυλιει μέ διάφορες οίκονομικές καί πολεμικές τακτικές τήν άνθρωπότητα.

Εύτυχώς αύτό τό έχουν άντιληφθεί όλες ή Φυλές τής Γής καί προαιτοιμάζονται άναλόγως γιά τήν δραστική άντιμετώπιση αύτής τής έβραικομμουνιδτικής άπειλής, όπως τήν περιθωριοποίηση καί σταδιακή άπομάκρυνσή της άπό τήν συμμετοχή στήν Παγκόσμια πολιτική άτζέντα».

Ή Βόρεια Κορέα θα «συνεχίσει να προκαλεί γιά έναν πυρηνικό πόλεμο», όπως μάς ένημερώνουν μυστικές ύπηρεσίες γιά τίς δοκιμές του Kim Jong-υν 
 
: Η Βόρεια Κορέα ΕΧΕΙ ορκιστεί ΝΑ συνεχίσει τίς μυστικές υπόγειες πυρηνικές εκρήξεις ΚΑΙ δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων ΚΑΙ ΤΗΝ απειλή πολέμου πού ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της.

Τά κρατικά μέσα ενημέρωσης τού Kim Jong-υν είπαν ότι θα συνεχίσουν, παρά τις απειλές και κυρώσεις από τρεις από τις μεγαλύτερες υπερδυνάμεις του κόσμου - τις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το τυραννικό καθεστώς δοκιμάσε ένα ενδιάμεσο βεληνεκούς βαλλιστικών πυραύλων, ό οποίος πιστεύεται ότι θά είναι ικανός να φτάσει στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Άκόμη ό διευθυντής τής Β.Κορέας Υποθέσεων Pak Jong-hak είπε ότι ζητείται μυστική πολιτεία να ενισχύσει την άμυνά της.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.