Ό νέος πλανητάρχης Donalt J. Trump θωρακίζει τίς χώρες του άπό τήν τρομοκρατική προπαγάνδα τής διεθνής είκονικής σοσιαλδημοκρατίας

******

BoukatiosReport

28/1/2017

Ό νέος πλανητάρχης Donalt J. Trump θωρακίζει τίς χώρες του άπό τήν τρομοκρατική προπαγάνδα τής διεθνούς είκονικής σοσιαλδημοκρατίας.

Τό πρόγραμμα τού Έθνικού κυβερνήτη Trump θά δώσει τήν εύκαιρία σέ πολλά Έθνη γιά τήν άντιμετώπιση τής τρομοκρατίας.

Αύτό τό παράδειγμα θά πρέπει νά έφαρμοστεί άπό τούς κυβερνήτες τών έθνών πού άναζητούν τήν έντιμη εύημερία στήν χώρα τους, ούτως ώστε νά άπολαμβάνουμε όλοι μαζί έναν ήθικό καί έντιμο μακροχρόνιο περίπατο στήν άνατέλλοντα Άνοιξη μέ άρχή άπό τήν Δύση.

BoukatiosReport

Διαβάστε περισσότερα: http://www.hefimerida.com