Furkan bey merhaba Azra KOHEN’nin bu konuşmasını izleme imkanımız var mı varsa nereden ve nasıl…
Neşe Tekin
21

Merhaba, maalesef konuşmanın kaydı alınmadı. Azra Hanım’ın konuşması hakkında birçok blog yazısı yazıldı. Bunlardan birini Burak Bozkurt ‘un profilinden okuyabilirsiniz. İyi günler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.