Image for post
Image for post
Natalie Coughlin — ESPN

Milattan önce 776 yılında Antik Yunan topraklarında düzenlenerek başlayan ve bugün bütün dünyaya hitab eden 2700 yıllık olimpiyat geleneğinde atletler kıyafet giymezler, çıplak bir şekilde yarışırlardı. Zira o zamanlar atletlerin bedeni “kusursuzluk” sembolü olduğu için her hangi bir kumaş parçası ile kapatılması gereksiz bir durumdu. Günümüzde bütün günahların ve utançların insana “bir yaprak ile” aşılanmaya başladığını düşündüğümden dolayı ne zaman çıplak bir şekilde yaşamlarını sürdüren insanların fotoğraflarını görsem içim gider. …

About

Barış Parlan

Somebody living in somewhere… http://www.bparlan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store