ที่ปรึกษาการตลาด Marketing Consultant

ที่ปรึกษาการตลาด

Branding Champ
Jan 3 · 2 min read

ที่ปรึกษาการตลาด แนวใหม่ อันดับ 1 ที่ทำงานร่วมกับ Creative Production อย่างใกล้ชิด แบบคลุกวงใน พร้อมรองรับโจทย์ที่หลากหลายของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นปั้นแบรนด์ สกินแคร์ ขายดี ทำแคมเปญ เปลี่ยนภาพลักษณ์บริษัท ไปจนถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย ์หลากหลายโครงการ

ที่ปรึกษา การตลาด

บรรยากาศการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน คุณจะพบประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน ทั้งมือโปรด้านธุรกิจ สุดยอดนักคิดทางการตลาด กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ชั้นเซียน และ มือวางอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กลยุทธ์ทางธุรกิจมาบรรจบกับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็น Solution ที่เวิร์คสุด ๆ

เราที่ปรึกษาทางการตลาด ทำงานภายใต้บรรยากาศสบายมากๆ โดดเด่นที่การให้อิสระในการทำงานแบบเต็มที่ เปิดโอกาสให้บริหารตัวเอง ให้การทำงานไม่น่าเบื่อ เต็มไปด้วยความท้าทาย ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมเป็นตัวแทนของบริษัทคนรุ่นใหม่ที่คิดต่าง แต่เติบโตอย่างแข็งแรง ไปพร้อมกับความสุขของทีมงานทุกคนที่เรารักเหมือนครอบครัว

ที่ปรึกษาการตลาด

ตัวอย่างงาน ที่ปรึกษาการตลาด

-ที่ปรึกษาการตลาดสำหรับผู้ริเริ่มทำธุรกิจใหม่
-การเขียนแผนธุรกิจ
-การวางแผนการตลาด
-ที่ปรึกษาธุรกิจ
-ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
-ไอทีเพื่อธุรกิจ
-การออกแบบกราฟฟิค และ สื่อโฆษณาสินค้า

บทบาทงาน ที่ปรึกษาทางการตลาด

* วิเคราะห์โครงการของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์การตลาด การดำเนินการที่เหมาะสม (ปัจจุบัน มีลูกค้า กลุ่ม SMEs OTOP เครื่องสำอาง อสังหาริมทรัพย์ และ อาหาร)

 • คิด วางแผน และ ประสานงานการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
 • ใช้ทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ในการดูแลลูกค้า
 • ประสานงานกับทีมงาน production เพื่อผลิตสื่อการตลาด และ digital products ที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจและสามารถวางแผนการสื่อสารการตลาด
 • ออกแบบดีไซน์แบรนด์ขององค์กร
 • วางแผนกิจกรรมการตลาด
 • คิดกิจกรรม Event หรือการสื่อสารการตลาดที่ทำให้เกิด Word of mouth ได้
 • เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่หลากหลายทั้ง Mass และ Niche
 • กำกับการออกแบบสื่อมีเดีย กราฟิก วีดีโอ เว็บ ได้ ประสานงานกับทีม Production ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • เจรจา ต่อรองกับ Media Agency ให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการได้
 • เข้าใจการทำการตลาดออนไลน์
ที่ปรึกษาทางการตลาด

ขอคำปรึกษาด้านการตลาด ธุรกิจ e-commerce ได้ โดยทักได้ตลอดเวลา มาที่ไลน์ LineID: @brandingchamp

Branding Champ

Written by

ที่ปรึกษา การตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ที่ปรึกษาการตลาด วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ รับทำการตลาดครบวงจร รับทำการตลาด รับทำการตลาดออนไลน์

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade