Jesenné Roháče

Predĺžený víkend v Západných Tatrách na pomedzí leta a zimy. Útek pred hromadiacimi sa povinnosťami a spomienka na odišlé leto. Posledné teplé lúče a prvý sneh. No predovšetkým, sloboda.

Žiarska dolina

Druhý nocľah
Like what you read? Give bransmk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.