Tulang hilaw

Masyadong malalim
Ang gutom sa pag-ibig
Ng kalakhan ng mga taong
Nagtatahi ng mga salita.

Mga mainstream
Na pa-hipster.

Masyadong burgis
Ang krisis na dinadaanan
Ang marupok na pundasyon
Ng prinsipyo’t paninindigan.

Mga indibidwalistang
Araw araw na nasasaktan.

Pare-pareho ang lasa
Ng mga akdang isinulat
Namumutiktik sa hangin
Ng nagmamagandang retorika.

Mga gawang nagpapanggap na may laman
Kahit wala naman talaga.

Wala na akong tiyaga
Sa pagbabasa ng mga tulang
Ang pag-ibig ay ikinulong
Sa sariling sakit
Isyu
Makipot na paniniwala
At pambatang interes.

Halimbawa,
ang mga isinulat mong
kulang sa katiyakan
at pagpapasya.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.