C++’da Piramit Çizimi

Berkay AKÇAY
Dec 25, 2013 · 1 min read

Arkadaşlar c++ mingw ile piramit çizimi yapabilen bir program tasarladım. minGW öğrenmek isteyenler için yardımcı olabilecek bir kaynak. Ekran çıktısını da verdim derlemede bir sorun yok. Dev c++ ile derlemede hata verme ihtimali olabilir. Kodlar aşağıda hepinize kolay gelsin.


Originally published at http://berkayakcay.wordpress.com on December 25, 2013.

Berkay AKÇAY

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade