Ny konseptskisse / wireframe

Etter alt arbeidet med konseptfasen var gjort, startet jeg på designet av nettsiden. Etter å ha jobbet en del med designet, ble det mye fram og tilbake. Jeg hadde så mange forskjellige ideer og klarte ikke slå meg til ro med det designet jeg hadde laget, jeg var rett og slett ikke fornøyd — så da fant jeg like godt ut at jeg skulle starte på designet på nytt. Jeg ville endre en del på konseptet, både når det gjaldt fargevalg, struktur, menyvalg, navigasjon og oppsett — så her har jeg laget en ny konseptskisse (konseptskisse og wireframe i étt). Dette gjorde jeg for å vise hvordan jeg har kommet fram til den endelige prototypen, slik at man bedre kan forstå sammenhengen mellom konsept og endelig valgt design.

I neste innlegg skal jeg vise litt mer designdetaljering, hvordan elementene oppfører seg ved mouse over, klikk og touch — og hvordan det ser ut når menypunkt er valgt).

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.