YetGen ile Nasıl Tanıştım?

Nedir bu YetGen?Excel’de metni nasıl sütunlara ayırırız?


Excel’de metni nasıl bir hücreye sığdırabilirim?


1. VARSAYIMLARPhoto by Doran Erickson on Unsplash


  1. Kendinizi Çok İyi Tanıyın!Berke Yalman

Çimen olmak kolay imtihan bilakis aksi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store