I Bryssel nämns mycket sällan Norden som en maktgruppering, skriver Emily von Sydow.

Brexit: Möjlighet för en varg bland fåren

Faktum är: om britterna lämnar EU blir Norden och de nordiska hjärtefrågorna lidande.

Av Emily von Sydow. Bryssel, EU-skribent och författare

Med britterna har de protestantiska nordiska länderna känt en tillhörighet som inte nödvändigtvis gäller med andra länder i Europa. Inte minst tycker vi det är bra att britterna talar så utmärkt engelska!

Om britterna lämnar EU, skapar det ett stort tomrum för de nordiska EU-medlemmarna samt Norge och Island. Det finns en naturlig värdegemenskap mellan de nordiska länderna och Storbritannien, (läs frihandel, liberalisering, mer marknadstänkande, stränga konkurrensregler) även om de nordiska länderna har valt olika vägar för Europasamarbetet.

Frågan är naturligtvis om EU kommer att förändras och dras mot protektionism, industripolitik och femårsplaner, om britterna lämnar?

Ofta har nog entusiasmen från brittisk sida gentemot de nordiska länderna varit begränsad, men det hindrar inte att britterna vill delta i Östersjösamarbetet, trots geografiskt avstånd. Det har nog ändå varit en felkalkyl att så helhjärtat rikta in sig på partnerskap med britterna, som t.ex. statsminister Göran Persson gjorde med Tony Blair. Polygami är troligen att föredra framför monogami i internationellt samarbete. Faktum kvarstår: om britterna lämnar EU blir Norden och de nordiska hjärtefrågorna lidande. Kanske är det då dags att tänka nytt och saluföra våra nordiska lösningar.

Ingen kan anklaga nordborna för att följa varandra slaviskt: Med Finland som enda nordiska euromedlem men utanför Nato, Danmark som EU- och Nato-medlem men utanför eurosamarbetet, Sverige som står utanför både Nato och euron, Norge och Island som Natomedlemmar men utanför EU (men medlemmar i Schengen och inre marknaden genom EES). Det vi verkligen delar är genom EES-avtalet, den inre marknaden och inställningen till denna delar vi med britterna: Den är bra, ja, den är själva grundbulten i ett fungerande Europa, som vi ser i första hand som ett ekonomiskt samarbete och bara sekundärt som en politisk entitet.

Trots denna mångsidighet ses vi av de icke-nordiska länderna som snarlika, och då handlar det inte bara om snötäcke och glesbygd; vi ligger trots allt långt framme när det gäller samhällsformer:

Vi toppar lyckolistor, (vilket man inte skulle tro om man som enda bild av Norden såg Nordic noir filmer), vi har fiffiga lösningar på arbetsmarknaden och hälsosektorn, vi har en familjepolitik som stimulerar barnafödande, vi har en härligt serviceinriktad byråkrati som är tjänstemän till medborgarnas fromma, och inte, som i Frankrike och Belgien, ägare av en funktion, fonctionnaire. Vi har, möjligen med undantag för Finland, klarat den ekonomiska krisen relativt bättre än andra EU-länder. Finlands skolsystem väcker avund. Liksom i Storbritannien finns det jobb för våra unga och vi har tagit hand om pensionsfrågan.

Om britterna inte längre är medlemmar, förlorar säkerhetsgarantin mycket av sin kraft.

Om britterna lämnar EU minskar Europas militära styrka radikalt. Sverige och Finland ställs då inför ett obehagligt dilemma: Utan Nato-medlemskap, är den europeiska säkerhetsgarantin inom EU en viktig del i ländernas försvarspussel. Men om britterna inte längre är medlemmar, förlorar säkerhetsgarantin mycket av sin kraft. Kan detta med andra ord skapa ett skifte i Natodebatten i Sverige och Finland? Eller blir det dags igen att damma av Torvald Stoltenbergs tankar om en nordisk försvarsunion?

I Bryssel nämns mycket sällan Norden som en maktgruppering.

Eller är det dags att med den franske ekonomen Piketty, se ett framtida EU som ett slags konfederation av grupper av medlemmar, med liknande intressen.

De nordiska ländernas samarbetsvilja lämnar en del i övrigt att önska, och i Bryssel nämns mycket sällan Norden som en maktgruppering, men de sex grundarländernas (Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg) starka sammanhållning och värdegemenskap kommer ständigt upp i diskussionen numera, även om Nederländerna ligger närmre de nordiska länderna i sin attityd till frihandel, liberalisering och socialdemokrati.

Norden i sig är för litet; 20 miljoner människor, det är lika många som talar holländska i Europa, men möjligheten till undergruppering av Europeiska länder finns snarare i en geostrategisk samling runt Östersjön. Varje år hålls Baltic Summit, toppmöten, som förra året gästades av David Cameron. Det är uppenbart att den brittiske statsministern tyckte detta var ett sällskap han ville visa sig i, kanske för att han därmed skulle få britterna att förstå att EU inte bara är vitlöksätande fransmän och tyskar som slår dem i fotboll utan också likasinnade nordbor.

Nordister bör dock vara försiktiga med att rösta in en sådan varg bland fåren.

Runt Östersjön finns många länder med gemensamma intressen: De baltiska länderna har samma frugala hållning till budgetunderskott som Nordens regeringar och samtidigt delar man en känslig säkerhetspolittisk position genom närheten till Ryssland. Här finns möjligheten till ett framtida förtätat nordeuropeiskt samarbete och om britterna säger nej till EU kan denna utveckling vara en möjlighet. Nordister bör dock vara försiktiga med att rösta in en sådan varg bland fåren. Storbritannien är en stormakt och kräver motsvarande respekt och inflytande.

Emily von Sydow är en författare till flera böcker, bl.a. När Luther kom till Bryssel, 1999

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.