Image for post
Image for post
Bernie Sanders er bare en af de mange amerikanske beundrere der har misforstået Skandinavien, skriver Nima Sanandaji.

Den misforståede nordiske model

Hvordan amerikanske beundrere har misforstået Skandinavien

Nordisk kapitalisme

Kulturchok

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Broenxyz sin offisielle Medium-konto.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store