En helseminister for oss alle

Når vi våkner imorgen, torsdag 6. oktober, er det med vissheten om at vi ikke lenger trenger å være redde, skamfulle og selvhatende.

--

--

Broenxyz sin offisielle Medium-konto.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store