ข่าวบอล !! ผลพวงขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน กระทบถึงชุดฟุตบอลโลกแล้ว

Brownpanigalee
Jan 10 · 1 min read

นายทัพ “คุณลุงแซม”ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังจัดแจงกลุ่มไว้ในการชิงชัยบอลรายการ 2020 คอนติดอยู่เคฟ เนชันแนลลีก ไฟนัล ตอนเดือน เดือนมีนาคม63 รวมทั้งมีแผนการเดินทางไปเก็บเนื้อเก็บตัวตั้งแคมป์ที่กาตาร์ ตรงเวลา 20 วัน ต่อไป 1 กุมภาพันธ์63 จะฝึกซ้อมกับ คอสตาริกา ที่แคลิฟอร์เนีย

panan
โดยทางด้านของ เกร็ก เบลฮาคุณร์ ที่ปรึกษาอเมริกาได้ประกาศเรียก 25 ขุนศึกเข้ามาสู่กลุ่มเพื่อจัดเตรียมเก็บเนื้อเก็บตัวในคราวนี้
baover

แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง ประเทศอิหร่าน กับ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทางสหพันธรัฐบอลสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศยกเลิกกลยุทธ์เก็บเนื้อเก็บตัว 20 วัน ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เป็นที่เป็นระเบียบแล้ว กับปรับแนวทางเก็บเนื้อเก็บตัวไปซ้อมที่เมืองฟลอริดา แทน ซึ่งทางสหพันธรัฐบอลสหรัฐอเมริกาได้ออกคำอธิบายออกมาเป็นที่เป็นระเบียบแล้ว ทั้งยังกล่าวเสริมเติมว่าจะมีการคุยกับทางสหพันธรัฐบอลกาตาร์อีกรอบสำหรับช่องทางในอนาคตสำหรับในการตั้งแคมป์เก็บเนื้อเก็บตัว

kkover

สำหรับเจ้าของงานบอลโลก 2022 กาตาร์ สู้หน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดแจงชิงชัย ซึ่งในรอบในที่สุดจะมีปริมาณกลุ่มทั้งผอง 32 กลุ่ม จากนั้นในปี 2026 สมาพันธ์บอลนานาประเทศหรือสมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ ได้ประกาศเลือกเจ้าของงานออกมาเป็นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วโดย แคนาดา,ประเทศเม็กซิโก แล้วก็ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเป็นเจ้าภาพด้วยกัน ซึ่งในตอนนั้นสมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติได้ประกาศเพิ่มกลุ่มรอบในที่สุดจากเดิม 32 กลุ่ม เป็น 48 กลุ่ม

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade