This story is unavailable.

Yazmak insanın kendini bulması, yazmak kimi zaman en yalnız anlarımızda bile hayatı kalabalıklaştıran bir eylem değil midir :) ?

eline sağlık harika bir yazı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.