Istanbul Blockchain Women Röportaj Serisi — 1

BTCHaber
BTCHaber
Mar 26 · 1 min read

Kadınlara teknoloji ve Blockchain özelinde pozitif ayrımcılık sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri üreten ve bu projeler sayesinde bilişim sektöründe kadın istihdamını artırarak, kadınların üretim ekonomisinde daha çok yer almalarını sağlamayı misyon edinen İstanbul Blockchain Women, geçtiğimiz haftalarda Workington Levent’te özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yer alan konuşmacılar BTCHaber için özel olarak gündemi ve kadınların Blockchain dünyasındaki yerlerini tartıştılar.

Röportaj serimizin ilk bölümünde IBM Developer Advocacy Leader Müge Özkan ve Workinton Lab Ürün Yöneticisi Recep İlkbahar Istanbul Blockchain Women’ın dernekleşmesi ve derneğin faaliyetlerini tartışıyor.

Kaynak: https://www.btchaber.com/istanbul-blockchain-women-roportaj-serisi-1/

BTCHaber

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade