Nieuwe omgevingswet

De nieuwe omgevingswet zorgt voor een vervanging van het huidige bestemmingsplan. Een van de doelstellingen van deze nieuwe wet is het verplichte van burgerparticipatie. Dit haalt bij mij meteen de vraag naar boven hoe ze dit willen vormgeven? Naar mijn mening is participatie iets wat je niet kan verplichten. Het hele idee van participatie is dat iemand vanuit zijn eigen gedachtegoed en met zijn eigen doel inbreng levert. Als dit iets is wat verplicht wordt dan valt heel het idee van ‘participatie’ weg en sla je de plank mis.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.