— — —

Thông tin thị trường luôn là vấn đề mà bất cứ ai đã và đang tham gia thị trường tài chính đều phải chú ý thường xuyên, tuy nhiên với sự phổ biến của các trang báo điện tử lượng thông tin hằng ngày mà chúng ta…

— — —

Ghi chú cá nhân chính là cách bạn tiếp xúc thường xuyên nhất với những điều bạn tin tưởng, những điều bạn cho là đúng đắn bên trong tâm trí của bạn.

— — —

Được xuất bản lần đầu trên DUNGBUI.CO

Tôi không biết bạn cho rằng con đường nhanh nhất để đến…

— — —

Bạn phải có một kế hoạch giao dịch nếu thực sự muốn trở thành một trader. Tại sao tôi lại nói với bạn điều này, có phải tôi đã quá đề cao chuyện này hay không? Hãy cùng nhau nói về nó trong bài viết này nhé.

— — —

Thói quen giao dịch thực sự có thể giúp bạn phát triển hơn trên con đường trở thành một nhà giao dịch thành công không?, ở đây tôi sẽ đưa ra một vài ý kiến cá nhân của riêng mình cho việc này.

— — —

Được xuất bản lần đầu trên DUNGBUI.CO

Nghề…

Được xuất bản lần đầu trên DUNGBUI.CO

Hãy kiên nhẫn đọc hết những dòng nhật kí đầy cuốn hút này vì biết đâu bạn sẽ thấy mình trong đó.

Bài viết là những chia sẻ kinh nghiệm của một trader đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc và những trải nghiệm giao dịch đầy thăng…

Bùi Chung Dũng

Tôi là người tin rằng trong tương lai công nghệ Blockchain & Cryptocurrency sẽ thay đổi cách chúng ta kết nối và trao đổi các giá trị với nhau >>> dungbui.co

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store