Đây là chia sẻ từ một đàn anh mình rất ngưỡng mộ trong thị trường tiền điện tử, mình nghe và nghĩ rằng nó rất có ích cho mình và mọi người. Mình đã viết và biên tập lại có chỉnh sửa đôi chút nhưng vẫn giữ nguyên đại ý.

Image for post
Image for post
Được xuất bản lần đầu trên DUNGBUI.CO

Khi chúng ta nghĩ về giao dịch, điều cần thiết chính là luôn luôn linh hoạt. Đừng suy nghĩ quá nhiều về việc bạn sẽ luôn luôn đúng. Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. …

About

Bùi Chung Dũng

Tôi là người tin rằng trong tương lai công nghệ Blockchain & Cryptocurrency sẽ thay đổi cách chúng ta kết nối và trao đổi các giá trị với nhau >>> dungbui.co

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store