1. Tools for API design

Richard Bui
Jul 14, 2018 · 3 min read

Bắt đầu nhé…sau một thời gian chỉ dừng lại ở kế hoạch 😀

Để thực hiện được một project nhỏ thiết kế API, trước tiên cần có một số kiến thức cơ bản về …. tất nhiên là lập trình 😁

Xem qua danh sách các bài viết để có thêm kiến thức, series này tập trung vào việc thiết kế ứng dụng thực tế hơn là đi sâu vào lý thuyết.

Ứng dụng trong series này sẽ được viết trên Lumen ( micro-framework by Laravel) nên cần xem qua về cách tối ưu, convention, best practice…

“ A Company Without APIs Is Like A Computer Without Internet “.

Cần có thêm một sốcông cụ để test API:

Các công cụ lập trình và thiết kế:

Okay, có lẽ là đã ổn rồi, các bạn cài vào để bắt đầu nhé.

See you next 😬

Richard Bui

Written by

Eager to Learn.| ☕️+✍🏼=❤️ | Bùi Huy Cường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade