Lá thư số 3. Đông về trên phố!

Richard Bui
Feb 13 · 2 min read

Có những ngày đông về chỉ muốn dậy thật sớm, lấy xe đi dạo khắp nẻo đường, phố phường Hà Nội mà không cần phải đến một nơi, địa điểm cụ thể nào.

Có những ngày tối khuya thật khuya, lặng ngắm thành phố ngủ yên trên những con đường thân thuộc, mọi thứ thật yên bình như vốn nó thuộc về.

Có những ngày dù có nhiều việc phải làm, dù có bận thế nào, nhưng lại cảm thấy chẳng buồn động vào điều gì, cứ mãi một mớ suy nghĩ trong đầu, thấy như một ngày thật dài. Nhưng lại có những hôm làm việc tới tận đêm khuya mà chẳng để ý thời gian đã lặng lẽ trôi nhanh như vậy. Bởi vậy mà người ta mới nói thời gian có tính tương đối, tương đối với tâm trạng của mỗi chúng ta, trong từng hoàn cảnh, từng thời điểm nhất định.

Đông lại về trên phố, gió thổi, mưa cũng bắt đầu rơi, mùa của những hơi ấm miên man khiến lòng người bình yên đến lạ, nhưng cũng là mùa của những thứ cảm xúc bị bỏ quên ùa về nháo nhác khiến những kẻ cô đơn nặng chĩu với nỗi nhớ không nguôi…chẳng hiểu điều gì khiến cho chúng ta tâm trạng mỗi khi mưa đến, những cơn gió thoáng qua lại chạm vào những vết thương lòng khiến nó trở nên đau hơn…

Có những nỗi buồn chỉ mùa đông mới hiểu, có những nỗi cô đơn chỉ khi lặng bước giữa đêm đông gió thổi mới thấu, và rồi những cơn mưa xuống lại khiến con đường chúng ta về trở nên dài hơn.


Hà Nội Valentine 14/02/2020

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | Bùi Huy Cường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade