Image for post
Image for post
Hình ảnh phòng trọ, bàn học và tủ sách — buihuycuong.com

“Mục đích của việc đọc không phải là để ghi nhớ, và chắc chắn cũng không phải để đánh giá. Ta đọc là để ngắm và nhìn mọi thứ với một tư duy mở, để tìm được điều đúng đắn vào đúng thời điểm.”

Những cuốn sách đã đọc và đang trên kệ sách của mình:

✔️ Đã đọc

chưa đọc (hoặc đang đọc)

Danh sách hình ảnh chất lượng của sách tại album flickr.

Bài viết về chuyện đọc sách và cách đọc sách hiệu quả của mình.

Tặng sách sao cho đúng, Làm sao để có cảm hứng đọc sách.

Nếu các bạn muốn trao đổi sách thì chat vi mình qua Facebook, mình cần thêm các đầu sách về kinh tế, tài chính, đầu tư. Đừng ngại nếu bạn muốn trao đổi những cuốn sách mà mình không có nhé 😀

Cập nhật 01/07/2020.

TỦ SÁCH ĐẦU TƯ

  1. ✔️ Payback Time — Ngày đòi nợ(Phil Town)

Note: Dù có đọc trăm cuốn sách về đầu tư chưa chắc đã giúp các bạn đầu tư hiệu quả, cái quan trọng là kinh nghiệm thực chiến và “đóng học phí” cho thị trường trước tiên, sau đó kết hợp với sách thì tư duy của bạn sẽ tự khắc thay đổi, tránh được sai lầm, nó như một quá trình giác ngộ vậy 😙

TỦ SÁCH KHỞI NGHIỆP

  1. ✔️ Platform Revolution (Cuộc cách mạng nền tảng)

“Books like friends, should be few and well-chosen.”

TỦ SÁCH KỸ NĂNG

  1. ✔️ Đắc nhân tâm

“Our lives change in two ways :through the people we meet and the books we read.”

TỦ SÁCH TẢN MẠN / TRUYỆN NGẮN

  1. ✔️ Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi — Gào

SÁCH KINH TẾ

  1. ❌ Giá trị học

TỦ SÁCH TỔNG HỢP

  1. ❌ 10 đại đệ tử của phật giáo

“The right book for the right person is not enough. It needs to be the right book, for the right person at the right time.”

Image for post
Image for post
Mình đây các bạn 😁

Chúc các bạn có được những cuốn sách hay và học được nhiều bài học có giá trị trong cuộc sống. 😘

Written by

Be Curious!| ☕️+✍🏼=❤️ | buihuycuong.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store