[Ngày 03] Viết về người đã truyền cảm hứng cho tôi trong cuộc sống, công việc

Richard Bui
Oct 9 · 4 min read
Bùi Huy Cường
Bùi Huy Cường

Chào mọi người,

Hôm nay lại có dịp chia sẻ tiếp một vài câu chuyện của tôi. Câu chuyện lần này có chút thú vị hơn khi tôi chia sẻ về người đã truyền cảm hứng cho tôi trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tôi muốn nói về 3 người: Bố tôi, Steve Jobs và Sách.

Người đầu tiên là Bố tôi. Người truyền mà tôi hay chia sẻ nhất mỗi khi về nhà. Mỗi lần về, là một lần tôi được lắng nghe, được chia sẻ, đôi khi là tranh luận về những quan điểm trong cuộc sống: từ tình yêu, tuổi trẻ, đến góc nhìn nghề nghiệp,… nói chung là đủ mọi khía cạnh trong cuộc sống. Có những hôm nếu Bố tôi không nhắc đi ngủ, thì có lẽ hai Bố con sẽ nói chuyện đến sáng, nhìn đồng hồ thì ít khi dưới 12 giờ đêm lắm.

Tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với Bố từ khi đi học xa nhà hồi sinh viên. Mỗi một giai đoạn tôi đều học được những bài học khác nhau từ những trải nghiệm của Bố. Thậm chí có những thứ Bố tôi chưa được tiếp cận, nhưng Bố cũng tìm hiểu rất nhiều qua báo mạng, Internet để chia sẻ với tôi.

Ngày đó tôi học được rằng, bất cứ vấn đề gì, dù khó khăn đến đâu thì cũng sẽ có cách giải quyết, quan trọng là mình có thực sự bị ám ảnh về nó hay không. Nếu luôn để ý đến nó, bạn sẽ luôn tìm ra cách giải quyết.

Khi đi làm, tôi được Bố chia sẻ nhiều hơn về kiến thức xã hội, giao tiếp, và cả những mối quan hệ tình bạn, tình yêu. Tôi cảm thấy Bố chia sẻ rất dễ hiểu theo ngôn ngữ mà tôi nghĩ ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Điều đó khiến tôi có phần lúng túng khi được hỏi về công việc đang làm. Tôi rất khó để nói với Bố rằng mình đang làm công việc như thế nào trong những lần đầu tiên. Và đó là lần tôi nhận ra mình cần phải chia sẻ nhiều hơn, phải thực sự hiểu những gì mình đang làm, không những thế phải giải thích được cho mọi người về công việc đó theo ngôn ngữ dễ hiểu nhất.

Về các mối quan hệ xã hội, được Bố chia sẻ, tôi nhận ra rằng sự thật không phải chúng ta thân với nhau là có thể sống hòa thuận với nhau. Nó đúng cho cả tình bạn và tình yêu. Yêu và cưới là một khoảng cách rất xa, hợp nhau khi yêu nhưng chưa chắc đã hạnh phúc khi sống cùng với nhau. Chơi thân với nhau chưa chắc đã ở cùng được. Nói chung, để sống được với nhau nó cần sự nỗ lực rất nhiều từ cả hai phía.

Người thứ hai tôi muốn nói đến đó là Steve Jobs. Người đã truyền cho tôi một cảm hứng trong công việc. Chúng ta sẽ không lạ gì với một huyền thoại đã làm nên tên tuổi của Táo khuyết ngày hôm nay. Đó là nhờ ông luôn luôn làm những việc mình yêu thích và yêu thích công việc mình đang làm. Luôn sáng tạo, luôn biết cách tạo ra những sản phẩm có trải nghiệm tốt nhất, thiết kế tinh tế nhất và dễ sử dụng nhất.

Còn nhớ ông nói một câu:

“Là người giàu nhất nghĩa trang không có ý nghĩa gì với tôi. Mỗi ngày đi ngủ được nói với bản thân rằng mình đã làm được một điều gì đó tuyệt vời, đó mới là điều quan trọng.”

Và điều đó khiến tôi luôn tự hỏi mình rằng, những điều mình đang làm có thực sự ý nghĩa, quan trọng, và để mỗi ngày trôi qua tôi không phải nói câu “giá như”.

Thứ 3 tôi muốn nhắc tới đó là Sách. Sách như một người bạn. Trò chuyện với tôi mỗi khi tôi cần. Một kho tàng tri thức có chọn lọc. Chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều nếu như chúng ta làm bạn với sách. Và có lẽ tôi sẽ không cần nói nhiều thêm về sách nữa, vì thực ra tôi đã viết nhiều bài về người bạn này rồi.

Ngày thứ 3, có lẽ đã có thể dừng tại đây 😘

Richard Bui

Written by

Eager to Learn.| ☕️+✍🏼=❤️ | Bùi Huy Cường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade