[Ngày 24] Viết về công việc hiện tại và trong tương lai

Richard Bui
Nov 3 · 1 min read

Những bài viết trước đây tôi đã từng viết cũng khá nhiều về chủ đề này rồi. Hiện tại tôi đang làm fulltime Developer. Về phần cá nhân mong muốn thì ngay từ thời còn năm thứ 4, thứ 5, tôi đã thích cuộc sống theo kiểu không bị gò bó thời gian, nơi làm việc.

Tốt hơn hết có thể là làm freelancer, hoặc remote chẳng hạn, miễn sao tôi có thể làm việc bất cứ đâu, đi chơi bất cứ đâu một thời gian mà vẫn có thể làm việc được. Tôi nghĩ trong 1,2 năm tới tôi sẽ tìm một công việc như vậy để giúp tôi có nhiều thời gian cho bản thân cũng như cho những trải nghiệm của mình.

Nói chung là bây giờ chưa phải là lúc mà tôi có thể ngồi kể nhiều về công việc, sở thích của mình. Như vậy là đủ rồi.


Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 20h00, 03/11/2019

Richard Bui

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade