[Ngày 26] Những thói quen tốt và xấu hàng ngày của tôi

Richard Bui
Nov 4 · 2 min read

Cố gắng tạo nhiều thói quen tốt để không còn thời gian cho những thói quen xấu là cách tôi vẫn làm hàng ngày để cái thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên thì tôi vẫn còn những thói quen mà chưa bỏ được trong hiện tại.

Thói quen tốt:

  1. Đọc sách mỗi ngày
  2. Thiền mỗi sáng
  3. Dậy sớm mỗi ngày (04h30–05h00)
  4. Đi ngủ sớm (trước 22h00)
  5. Viết blog mỗi ngày
  6. Thói quen chạy bộ(chưa được mỗi ngày, nhưng cũng tạm tạm)
  7. Uống nhiều nước mỗi ngày

Thói quen chưa tốt:

  1. Ngồi quá nhiều(do đặc thù công việc, mà tôi cũng đã cố gắng đi lại mỗi pomodoro rồi)
  2. Ăn cơm quán(thực ra tôi chưa nấu cơm mang đi được, điều này tính ra cũng không phải xấu lắm, vì thời gian trưa là thời gian mà có thể đi ăn, giao lưu với mọi người nhiều hơn)
  3. Chi tiêu không hợp lý(cái này tôi đang cải thiện, vì chi tiêu mỗi tháng khá nhiều)

Thôi tạm thời vậy đã, tôi sẽ cập nhật sau nếu tôi nhớ ra, vì tật xấu thi thoảng mới xuất hiện, mà cái tốt thì mình thực hiện hàng ngày rồi 😘


Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 06h00, 05/11/2019

Richard Bui

Eager to Learn.| ☕️+✍🏼=❤️ | Bùi Huy Cường

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade