[Ngày 28]Tôi đang học, đọc, viết nhũng gì?

Richard Bui
Nov 8 · 2 min read
Một góc nhỏ của tôi thời sinh viên

Nếu các bạn theo dõi blog của tôi thì sẽ thấy, hầu như tôi chia sẻ phần lớn về sách, những bài viết review hay cảm nhận về sách. Tất nhiên, bên cạnh đó tôi còn viết khá nhiều thể loại như phát triển bản thân, tản văn, kiến thức lập trình,…nói chung là đa dạng nhưng không chia theo danh mục lắm, vì ở Medium này thiết kế không cho phép tôi làm điều đó(học chai theo tag).

Ngày trước còn đăng và chia ra các hạng mục trên website buihuycuong.com, nhưng từ lúc chuyển server liên tục nên ngại, viết luôn trên này, thời gian nào đó sẽ quay trở lại.

Những thứ tôi viết, cũng là tổng hợp những thứ tôi đọc, trải nghiệm và học được từ thực tế, sách vở, cuộc sống, trải nghiệm, quan sát. Nên tất cả trong số đó đều là góc nhìn quan điểm cá nhân, có đúng có sai, nên cần sự góp ý và chia sẻ từ tất cả mọi người, và dù sao đi nữa thì chia sẻ thế này cũng là một cách học lại và kiểm chứng lại những gì mình đã thu nạp vào người.

Nói chung, những gì tôi viết là một phần những gì tôi đọc, và những gì tôi đọc một phần góp vào những gì tôi học, và tôi lại viết về những gì tôi học được. Một vòng luẩn quẩn phải không? Nhưng cũng rất thuyết phục đó chứ?

Tôi sẽ vẫn cứ viết cho đến khi tôi ngừng đọc, tôi vẫn cứ đọc cho đến khi tôi ngừng học, và tôi sẽ ngừng học cho đến khi tôi không còn sống nữa.


Challenge 33 ngày thử thách

Hà Nội, 07h00, 08/11/2019

Richard Bui

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade