SciPy

SciPy là một hệ sinh thái phần mềm nguồn mở trên Python cho các ngành toán học, khoa học, kỹ thuật. Dưới đây là danh sách một số package cố lõi của SciPy:

  • NumPy (Base N-dimensional array package)
  • SciPy library (Fundamental library for scientific computing): tập hợp các thuật toán toán học và các chức năng tiện lợi được xây dựng trên phần mở rộng Numpy của Python
  • Matplotlib (Comprehensive 2D Plotting
  • IPython (Enhanced Interactive Console)
  • Sympy (Symbolic mathematics)
  • pandas (Data structures & analysis

Okay, mỗi bài tiếp theo sẽ đi sâu tìm hiểu về từng package. ✌️

Like what you read? Give Richard Bui a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.